Pogoji poslovanja

izdani s strani podjetja Ecommerce Service Company d.o.o.,
s sedežem na naslovu Benadova 19, 040 22 Košice, vpisano v sodni register Mestnega sodišča
Košice I., oddelek: Sro, vložek št. 48783/V, ID za DDV: 53 045 416, Slovaška republika

Članek I.
Splošne določbe

1. Vsebina teh splošnih pogojev določa pogoje poslovnega sodelovanja podjetja Ecommerce Service Company d.o.o., s sedežem na naslovu Benadova 19, 040 22 Košice, vpisano v sodni register Mestnega sodišča Košice, oddelek: Sro, vložek št. 48783/V, ID za DDV: 53 045 416, Slovaška republika, in Naročnika pri izdelavi in delovanju programske rešitve elektronskega poslovanja, ki omogoča prodajo izdelkov ali storitev (v nadaljevanju "e-trgovina").

2. V primeru, da se v splošnih pogojih uporablja izraz "Izvajalec", se s tem misli na podjetje Ecommerce Service Company d.o.o., s sedežem na naslovu Benadova 19, 040 22 Košice, vpisano v sodni register Mestnega sodišča Košice, oddelek: Sro, vložek št. 48783/V, ID za DDV: 53 045 416, Slovaška republika.

3. Za namene teh splošnih pogojev se s pojmom "Naročnik" misli pravna oseba ali fizična oseba - podjetnik, ki ima interes za izdelavo e-trgovine in ima interes za delovanje e-trgovine za namen prodaje izdelkov in storitev preko e-trgovine.

4. Naročnik je dolžan izraziti svoje soglasje s temi splošnimi pogoji na dokazljiv način.

5. Ti splošni pogoji vsebujejo tri dele:

 • Del A: LICENČNA POGODBA, ki določa pogoje, pod katerimi se daje soglasje za uporabo e-trgovine
 • Del B: POGOJI UPORABE POSKUSNE VERZIJE E-TRGOVINE, ki določa pravice in obveznosti zainteresiranca za preizkusno različico e-trgovine,
 • Del C: POGOJI ZA VARSTVO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV, ki določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z varstvom osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.
 • 6. Ti splošni pogoji začnejo veljati in začnejo veljati od 01.05.2020.

  7. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev, na enak način, kot so bili objavljeni.

  DEL A:
  LICENČNA POGODBA

  (sklenjena v skladu s § 508 Trgovinskega zakonika, zakona št. 513/1991 Zb. v nadaljnjem besedilu, kot tudi § 40 in nadalje. zakona št. 618/2003 Z. z. o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah v nadaljnjem besedilu)

  Članek I.
  Splošne določbe

  1. Ta licenčna pogodba se sklepa prek enega ali več sredstev daljinske komunikacije brez istočasne fizične navzočnosti prodajalca in potrošnika, predvsem z uporabo spletnega mesta in elektronske pošte.

  2. Predmet te pogodbe je dogovor med pogodbenimi strankami o:

 • pogoji za ustvarjanje programske rešitve za elektronsko trgovino, ki omogoča prodajo izdelkov ali storitev (v nadaljnjem besedilu „e-trgovina“)
 • pogoji za izdajo soglasja za uporabo e-trgovine
 • Zhotovitelj in nosilec izpeljanih avtorskih pravic v zvezi z e-trgovino je podjetje Ecommerce Service Company s.r.o., s sedežem na Benadova 19, 040 22 Košice, vpisano v registru Mestnega sodišča Košice, odd. Sro, vložek č. 48783/V, ID št.: 53 045 416, Slovaška republika.

  4. Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki sklene to licenčno pogodbo s sredstvi daljinske komunikacije, in sicer z potrditvijo zavezujočega naročila na spletnem mestu Zhotovitelja, pri čemer Naročnik hkrati izrazi soglasje s vsebino te pogodbe in soglasje za obdelavo osebnih podatkov, če je takšno soglasje potrebno v skladu z veljavno zakonodajo.

  Članek II.
  Predmet pogodbe

  1. Na podlagi te Pogodbe se Zhotovitelj zavezuje:

 • ustvariti za Naročnika e-trgovino z osnovnimi programskimi parametri glede na veljavno različico, ki je objavljena na krol.shop/verzia (v nadaljnjem besedilu „veljavna različica“)
 • ustvariti grafični načrt javno dostopnega dela (v nadaljnjem besedilu „frontend“) e-trgovine v obsegu možnosti veljavne različice.
 • obdelati grafični načrt frontend e-trgovine v HTML/CSS
 • izvesti osnovne nastavitve veljavne različice e-trgovine v skladu z zahtevami Naročnika (nastavitev osnovnih parametrov, jezikov, domen in valut)
 • zagotavljati med trajanjem te pogodbe storitve tehnične podpore za obratovanje e-trgovine
 • zagotavljati storitve spletnega gostovanja med trajanjem te pogodbe, tj. zagotavljanje prostora na strežnikih, upravljanje strežnikov in zagotavljanje SSL certifikatov za posebno plačilo v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletnem mestu Zhotovitelja (v nadaljevanju „trenutni cenik“)
 • zagotavljati posodobitve spletne trgovine
 • ustanoviti nove ali izvajati migracije obstoječih e-poštnih računov
 • 2. Zhotovitelj se hkrati zavezuje, da bo po ustvarjenju dela kot njegov avtor v skladu s členom II.1 te pogodbe Naročniku izdal licenco in soglasje za uporabo dela, katerega vsebina je obratovanje spletne trgovine. Vsebina licence omogoča Naročniku izključno uporabo ustvarjene spletne trgovine za namen, za katerega je bila ustvarjena, to je za njeno obratovanje.

  3. Zhotovitelj izjavlja, da je spletna trgovina nastala kot njegovo lastno ustvarjalno intelektualno delo kot edino delo, kateremu pripadajo izključne avtorske pravice podjetja Ecommerce Service Company s.r.o., s sedežem na Benadova 19, 040 22 Košice, vpisano v registru Okrožnega sodišča Košice I., odd. Sro, vložek č. 48783/V, ID št.: 53 045 416.

  4. Sestavni del izpolnitve, ki jo bo Zhotovitelj izvedel v skladu s to pogodbo, ne vključuje izvorne kode in izvornih grafičnih datotek dela.

  Članek III.
  Soglasje za uporabo dela

  1. Zhotovitelj daje Naročniku izključno licenco za uporabo izdelane in prilagojene spletne trgovine.

  2. Licenca v skladu s to pogodbo ne daje Naročniku pravice do kakršnega koli drugega ravnanja s spletno trgovino, kot je določeno s to pogodbo ali kot izhaja iz veljavnih zakonov.

  3. Na podlagi te pogodbe je Naročnik pooblaščen, da prikazuje, zaganja ali kako drugače uporablja spletno trgovino v skladu z njenim namenom.

  4. Naročnik nima pravice omogočiti uporabe spletne trgovine tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja Zhotovitelja, razen če tretja oseba zagotavlja operativne potrebe Naročnika.

  5. Tretja oseba je zaposleni ali poslovni partner Naročnika, pooblaščen od Naročnika, da v njegovem imenu in na njegov račun uporablja spletno trgovino na določen način.

  6. Zhotovitelj daje licenco za uporabo izdelane in prilagojene spletne trgovine neizključno, v neomejenem teritorialnem in stvarnem obsegu ter za celotno trajanje lastninskih in avtorskih pravic Zhotovitelja do dela.

  Članek IV.
  Cena dela

  1. Za zagotovitev dovoljenja za uporabo Dela v obsegu iz člena II te pogodbe je Zhotovitelu določen enkratni dogovorjeni znesek, naveden v zavezujočem naročilu.

  2. Skupna cena dela vključuje:

 • izdelavo kopije spletne trgovine z parametri trenutne veljavne verzije in dodelitev dostopnih pravic za njeno uporabo
 • izdelavo grafičnega načrta frontend dela spletne trgovine v obsegu možnosti trenutne verzije
 • tri kroge popravkov za potrditev končnega videza spletne trgovine. Dodatne grafične popravke/dela se zaračunajo posebej v skladu s trenutno veljavnim cenikom.
 • oblikovanje grafičnega načrta frontend dela spletne trgovine v HTML/CSS
 • uvedbo spletne trgovine v testno in redno obratovanje
 • povezavo spletne trgovine z vratci za plačila, ki jih podpira trenutna verzija spletne trgovine. Povezava z drugimi plačilnimi vratci se zaračuna posebej.
 • jezikovne različice administrativnega vmesnika in frontend dela spletne trgovine v skladu s trenutno veljavno verzijo
 • podpora obratovanja spletne trgovine med obratovalnimi urami in v obliki, določeni na spletnem mestu Zhotovitelja krol.shop/podpora
 • ustanovitev novih ali migracija obstoječih e-poštnih računov
 • 3. Skupna cena dela ne vključuje:

 • zagotavljanje storitev spletnega gostovanja
 • registracijo ali prenos domen
 • marketinške dejavnosti in svetovanje
 • uvoz izdelkov
 • uvoz vsebinskih strani
 • oblikovanje logotipa
 • retuširanje fotografij
 • SEO storitve
 • zagotavljanje SSL certifikatov
 • pripravo Splošnih pogojev nakupa oziroma prodaje izdelkov ali storitev na daljavo
 • registracijo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije
 • jezikovni prevodi vsebine (vsebinske strani, izdelki, storitve, članki) spletne trgovine
 • 4. Zhotovitel se zavezuje, da bo na podlagi naročila Naročnika zanj zagotovil tudi dodatne storitve v skladu s trenutno veljavnim cenikom, zlasti:

 • registracijo ali prenos domen
 • uvoz izdelkov
 • uvoz vsebinskih strani
 • oblikovanje logotipa
 • SEO storitve
 • marketinške operacije in svetovanje
 • retuširanje in urejanje fotografij
 • druge storitve, navedene v ceniku storitev
 • 5. Izvajalec bo na podlagi posebnega naročila naročnika zagotovil vzpostavitev sistema zaščite osebnih podatkov pri delovanju spletne trgovine, registracijo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije ter izdelavo Splošnih pogojev nakupa oziroma prodaje izdelkov ali storitev na daljavo, za kar bo naročnik plačal ustrezno nadomestilo.

  6. Vse stroške, povezane z uporabo dela po tej Pogodbi, nosi naročnik.

  7. Sestavni del zaveze naročnika na podlagi obveznega naročila so tako imenovane obvezne postavke (navedene v členu IV, odstavek 3, točke a in i) in neobvezne postavke (navedene v členu IV, odstavek 4).

  8. Naročnik izrecno soglaša, da mu bo Izvajalec med trajanjem te Pogodbe zagotavljal obvezne postavke zaračunano, pri čemer se zaveda, da se cene teh storitev lahko spreminjajo glede na trenutno cenovno ponudbo teh storitev s strani njihovih dobaviteljev. Cene označenih storitev so navedene tudi v zavezujočem naročilu ob sklenitvi te Pogodbe, kot tudi v trenutnem ceniku. Naročnik se prav tako zavezuje, da bo zagotovil in omogočil Izvajalcu popolni dostop (celoten ali neomejen dostop) do obstoječih podatkov spletne trgovine analitične spletne storitve Google Analytics (v nadaljevanju le "Google Analytics"). Če takšen dostop ne bo zagotovljen oziroma povezava spletne trgovine s storitvijo Google Analytics ne obstaja, bo Izvajalec vzpostavil povezavo in naročniku bo zagotovljen dostop do teh podatkov.

  9. Naročnik se zaveda, da je Izvajalec upravičen, da začasno prekine zagotavljanje storitev, če naročnik ne poravna stroškov, povezanih z delovanjem spletne trgovine (na primer strošek gostovanja, domene ali SSL certifikata).

  10. Izvajalec je upravičen po preteku dodatnega roka za poravnavo katerih koli zapadlih obveznosti naročnika popolnoma prekiniti zagotavljanje storitev, povezanih z delovanjem spletne trgovine, zaradi česar bo spletna trgovina naročnika postala nefunkcionalna, naročnik pa bo izgubil dostop do nje. V tem primeru je Izvajalec upravičen in dolžan uničiti pridobljene podatke ter jih zaščititi pred izgubo, krajo ali zlorabo.

  11. Po preteku dodatnega roka za poravnavo katerih koli zapadlih obveznosti naročnika se Licenčna pogodba prekine.

  12. Naročnik se zaveda, da je Izvajalec upravičen navesti povezavo do spletne trgovine naročnika na svoji spletni strani. Prav tako je Izvajalec upravičen navesti povezavo v spodnjem delu (natočje) izdelane spletne trgovine naročnika na svoji spletni strani in uporabiti vizualne dele spletne trgovine naročnika za promocijo svojih storitev.

  Članek V.
  Postopek pri sklenitvi pogodbe v elektronski obliki.

  1. Pogodbeni stranki izjavljata, da se s sklenitvijo te Pogodbe strinjata v elektronski obliki prek naročilnega obrazca v administrativnem vmesniku (v nadaljevanju „backend“) preizkusne različice (v nadaljevanju „demo različica“) spletne trgovine.

  2. Naročnik izrazi svoje soglasje s pogoji te licenčne pogodbe z oddajo zavezujočega naročila v skladu s kronološkim postopkom posameznih korakov, ki je naveden na strani Izvajalca spletne trgovine. Pogodba se šteje za sklenjeno po izpolnitvi naročila, izražanju soglasja s pogoji te Licenčne pogodbe in plačilu predplačila za delo v določeni višini na podlagi izdane in dostavljene predračuna v elektronski obliki.

  3. Višina predplačila je 50% vrednosti naročila, razen če je drugače dogovorjeno.

  4. Izvajalec se zavezuje omogočiti Naročniku brezplačen dostop do demo različice spletne trgovine pred sklenitvijo te Pogodbe za obdobje, ki ga določi Izvajalec.

  5. Naročilo za namen sklenitve Pogodbe je mogoče realizirati najkasneje do zadnjega dne brezplačnega dostopa.

  6. Po oddaji Naročila bo Naročniku od Izvajalca poslano elektronsko potrdilo o prejemu Naročila z njegovim povzetkom in elektronskim predračunom.

  7. Po sklenitvi Pogodbe izvira zaveza Izvajalca, da izdela delo in izpolni svoje obveznosti v skladu z vsebino naročila in te Pogodbe.

  8. Po plačilu predračuna je Izvajalec dolžan pričeti z pripravo in izdelavo spletne trgovine po meri v naslednjih fazah:

 • 1. Faza: dogovor o videzu in izvedbi oblikovanja spletne trgovine
 • 2. Faza: dostava zasnove videza spletne trgovine (pogledi). Potrditev končnega videza spletne trgovine v krogih pripomb
 • 3. Faza: oblikovanje grafične zasnove frontend-a spletne trgovine v HTML/CSS na osnovi potrjene oblikovne zasnove
 • 4. Faza: povezava backend-a s frontend-om spletne trgovine in uvedba v testno obratovanje
 • 9. Testna faza obratovanja spletne trgovine običajno traja 14 delovnih dni. Izvajalec si pridržuje pravico, da testni rok podaljša v primeru potrebe, o čemer bo Naročnika obvestil po elektronski pošti. Po zaključku testne faze Izvajalec po elektronski poti obvesti Naročnika, da je spletna trgovina pripravljena za prehod v redno obratovanje, in hkrati pošlje Naročniku končni račun.

  10. Izvajalec v okviru priprave spletne trgovine za redno obratovanje zagotavlja:

 • registracijo ali prenos domen (vsaj 24 ur)
 • postavitev spletne trgovine na domene
 • vzpostavitev e-poštnih računov (ustvarjanje ali migracija)
 • pošiljanje informativnega e-poštnega sporočila o zaključku testnega obratovanja in pripravljenosti spletne trgovine za redno obratovanje skupaj s končnim računom.
 • 11. Izvajalec je upravičen in dolžan zagotoviti zagon rednega obratovanja spletne trgovine šele po plačilu dogovorjene cene s strani Naročnika na podlagi izdanega in dostavljenega končnega elektronskega računa s strani Izvajalca.

  12. Izvajalec je dolžan izročiti Naročniku vse dokumente, morebitne pravice, informacije in dostope, ki Naročniku omogočajo pravilno uporabo in upravljanje spletne trgovine.

  Članek VI.
  Odstop od Pogodbe.

  1. Izvajalec je upravičen enostransko odstopiti od pogodbe, če ugotovi, da so bile v komunikaciji navedene ali posredovane napačne, nepopolne ali neresnične informacije v zvezi z Naročnikom, ali če obstaja nevarnost, da bi zaradi ravnanja osebe, s katero je Izvajalec komuniciral, prišlo do škode na strani Izvajalca (npr. prevara). Prav tako je upravičen odstopiti iz naslednjih razlogov:

 • Naročnik zavrne komunikacijo oziroma ne bo mogoče vzpostaviti kakršnekoli komunikacije v obdobju več kot 7 koledarskih dni.
 • Izvajalec pride do ugotovitve, da trenutno potekajočo fazo dela ni mogoče enoznačno zaključiti v obdobju, daljšem od 14 dni.
 • 2. Izvajalec ima pravico do povračila namensko izdatih stroškov, ki so vključeni v predplačilu in so jih vložili do trenutka odstopa od Pogodbe. Plačano predplačilo se šteje za nepovračljivo.

  3. Naročnik je upravičen enostransko odstopiti od Pogodbe v obdobju od sklenitve Pogodbe do predaje dostopov, brez pravice do vračila predplačila. Naročnik niti Izvajalec nista upravičena prenesti terjatve iz medsebojnih razmerij na tretjo osebo.

  Članek VII.
  Varstvo pravic.

  1. Delo (e-shop), ki je predmet te Pogodbe, je avtorsko zaščiteno v skladu s posebnim zakonom.

  2. Zaradi varstva pravic Izvajalca e-shop ne sme biti deljen, predmet izposoje ali sublicence brez predhodnega soglasja Izvajalca.

  3. Naročnik se zaveda, da zaradi varstva pravic e-shop ali njegovih posameznih delov ne sme spreminjati, obdelovati ali kako drugače spreminjati, razen v obsegu dejavnosti, ki je izrecno dovoljena z avtorskimi zakoni ali s to Pogodbo, prav tako ne sme vključiti e-shop ali njegovih delov v lastne izdelke ali izdelke tretjih oseb na kakršenkoli način.

  4. Naročnik ima pravico do pridobitve rednih brezplačnih posodobitev (update) zagotovljenega e-shop-a, in sicer pod pogojem, da je Izvajalec ustrezno posodobitev zaključil in o njej obvestil na spletni strani krol.shop/verzija. Naročnik s tem sprejema, da se bodo posodobitve namestile samodejno in so nujne za optimalno delovanje zagotovljenega e-shop-a.

  5. Naročnik se zaveda, da Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nefunkcionalnost e-shop-a na strani Naročnika v primeru, da ta uporablja zastarel ali nezakonit programsko opremo, ali nima ustrezno zmogljive strojne opreme, ki je potrebna za pravilno prikazovanje in delovanje e-shop-a.

  6. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poslovno dejavnost Naročnika in obseg ali značaj izdelkov ali storitev, ki jih bo Naročnik ponujal prek e-shop-a. Naročnik v celoti odgovarja za skladnost svoje dejavnosti in za dejavnosti, izvedene prek e-shop-a, z ustavo Republike Slovenije, splošno zavezujočimi pravnimi predpisi in drugimi zavezujočimi pravnimi predpisi, ki se nanašajo na njegovo dejavnost.

  7. Naročnik se zaveda, da je v primeru kršenja katerega koli zakonskega predpisa pri prodaji izdelkov ali storitev Izvajalec upravičen prekiniti izvajanje pogodbenih obveznosti in odstopiti od Licenčne pogodbe ali podati prijavo za preverjanje skladnosti Naročnikove dejavnosti z veljavnimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi pristojnim organom.

  Članek VIII.
  Končne in posebne določbe.

  1. Sklenitev te Pogodbe v elektronski obliki ne izključuje možnosti, da se pogodbeni stranki dogovorita o sklenitvi pogodbe na drug način, če bodo njuni volilni izrazi zadostno jasni, natančni in razumljivi ter bo iz njih razvidna vsebina njunih medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi s predmetom izpolnitve te Pogodbe.

  2. Vročanje posameznih pisnih vsebin se izvaja na e-poštne naslove, ki jih navede Naročnik pri naročilu, ali na drug preverljiv način, Izvajalec pa na spletni strani krol.shop/kontakt.

  3. Za vročanje elektronskih sporočil, naslovljenih na Naročnika, velja, da če Izvajalec ne prejme sporočila o napaki v dostavi sporočila (e-pošte ali SMS sporočila) na navedeni e-poštni naslov ali telefonsko številko Naročnika (mobilni telefon), se šteje, da je bilo to sporočilo (e-pošta ali SMS sporočilo) dostavljeno na naslednji dan po njegovem poslanem, če kogentni predpisi ne določajo drugače.

  4. Za vročanje elektronskih sporočil (e-pošte) Izvajalcu velja, da se elektronska vsebina šteje za nedoravnavo, dokler je Izvajalec ne potrdi Naročniku z vrnjenim e-poštnim sporočilom.

  5. Sklenitev te Pogodbe v elektronski obliki ne izključuje odstopanja od pogojev te Licenčne pogodbe, če se o spremembi dogovorita pogodbeni stranki. Vsaka sprememba pogojev te Licenčne pogodbe mora biti obojestransko potrjena na preverljiv način s strani obeh pogodbenih strank.

  6. Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni s vsebino in pogoji te Licenčne pogodbe ter se s tem strinjata in sta se zavedata pravnih posledic kršitev s strani obeh strank, zlasti upravičenih zahtevkov za odškodnino.

  7. Morebitne spremembe vsebine te Licenčne pogodbe izvaja Izvajalec z njeno objavo na spletni strani krol.shop/obchodne-podmienky

  8. Ta Licenčna pogodba je sestavni del Splošnih pogojev Izvajalca.

  9. Pravice in obveznosti iz te Licenčne pogodbe se urejajo z zakonodajo Slovaške republike ter z mednarodnimi pogodbami in dogovori, s katerimi je Slovaška republika zavezana.

  10. Za morebitne spore, ki izhajajo iz pravnih odnosov med Naročnikom in Izvajalcem, je določena krajevna in stvarna pristojnost sodišč na Slovaškem.

  Del B:
  Pogoji uporabe preizkusne različice spletne trgovine

  I.
  Uvod

  1. Preizkusna različica spletne trgovine (v nadaljevanju „demo različica“) je namenjena izključno za namen njenega preizkusa in predstavitve z omejenim časovnim in vsebinskim obsegom.

  2. Med preizkusom demo različice ni mogoče uporabljati za prodajo izdelkov ali storitev ali za kakršno koli drugo komercialno uporabo.

  3. Demo različica spletne trgovine je brezplačna.

  4. Med njenim preizkusom lahko ima demo različica omejeno funkcionalnost v primerjavi s pravilnim delovanjem spletne trgovine na podlagi pravega naročila.

  II.
  Aktivacija demo različice spletne trgovine

  1. Zainteresirana stranka lahko pridobi brezplačen dostop do demo različice spletne trgovine preko omejenih dostopov do njenih funkcij, na podlagi zahteve na spletni strani krol.shop.

  2. Po izpolnitvi elektronskega obrazca in kontaktnih podatkov bodo zainteresirani stranki poslana dostopovna gesla do demo različice spletne trgovine na navedeni e-poštni naslov, skupaj s osnovnimi navodili in pogoji za uporabo med omejenim časom preizkusa.

  III.
  Omejitve delovanja demo različice spletne trgovine

  1. Čas delovanja demo različice spletne trgovine se začne teči od dneva prve prijave na podlagi dodeljenih dostopov.

  2. Skrbnik demo različice si pridržuje pravico, da zavrne dostop do demo različice spletne trgovine kadar koli, če ugotovi, da zainteresirana stranka uporablja spletno trgovino ali njene nastavitve na način, ki je v nasprotju z značajem in namenom preizkusnega delovanja, o čemer bo zainteresirano stranko obvestil po elektronski pošti.

  3. Zainteresirana stranka bo pred potekom preizkusnega obdobja obveščena o poteku brezplačnega preizkusa demo različice spletne trgovine, skupaj z možnostjo oddaje zavezujočega naročila.

  4. Uporaba in delovanje demo različice spletne trgovine se ustrezno upoštevajo z načeli in pravili, navedenimi v Splošnih pogojih in licenčni pogodbi.

  Del C:
  Pogoji varstva in obdelave osebnih podatkov pri delovanju spletne trgovine

  1. Naročnik se zaveda, da je pogoj za zagon in delovanje spletne trgovine ustvariti delujoč sistem varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom št. 122/2013 o varstvu osebnih podatkov in spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

  2. Zhotovitel je tehnični in sistemski upravljavec spletne trgovine, ki na podlagi posebnega dogovora z Naročnikom obdeluje osebne podatke strank (v nadaljevanju „prizadete osebe“) spletne trgovine kot posrednik.

  3. Zhotovitel v vlogi posrednika (v smislu zakona o varstvu osebnih podatkov) obdeluje osebne podatke strank, ki so potrebni za naročanje izdelkov ali storitev prek spletne trgovine.

  4. Zhotovitel in Naročnik sta dolžna pred zagonom rednega delovanja spletne trgovine skleniti posebno pisno pogodbo o pooblastilu posrednika za obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbo 8. člena zakona št. 122/2013 o varstvu osebnih podatkov.

  5. Zhotovitel kot posrednik obdeluje osebne podatke prizadetih oseb za namene zagotavljanja dejavnosti, ki so potrebne za delovanje spletne trgovine v skladu s pogodbeno vsebino. V ta namen je Naročnik kot upravljavec (v smislu zakona o varstvu osebnih podatkov) zaprosil posrednika za obdelavo osebnih podatkov prizadetih oseb, pri čemer je Zhotovitel kot posrednik s tem soglašal v skladu s pogoji, navedenimi v posebni pogodbi.

  6. Posrednik je pooblaščen, da začne z obdelavo osebnih podatkov v imenu upravljavca najpozneje na dan začetka rednega delovanja spletne trgovine.

  7. Informacijski sistem, v katerem bodo osebni podatki v okviru pooblastila iz te pogodbe obdelani s strani posrednika, je informacijski sistem, namenjen naročanju izdelkov in storitev prizadetih oseb naročnika spletne trgovine.

  8. Upravljavec pooblasti posrednika, da obdeluje osebne podatke prizadetih oseb v naslednjem obsegu (če posebna pogodba ne določa drugače):

 • ime, priimek,
 • datum rojstva,
 • e-poštni naslov in telefonski stik,
 • osebno številko, če je bila dodeljena,
 • 9. Pri obdelavi osebnih podatkov je posrednik dolžan upoštevati zakon št. 122/2013 o varstvu osebnih podatkov in spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

  10. Posrednik je dolžan poučiti vse svoje pooblaščene osebe v skladu s 21. členom zakona o varstvu osebnih podatkov.

  11. Posrednik bo osebne podatke prizadetih oseb obdeloval v lastnih prostorih, na lastnih računalniških napravah in s strani pooblaščenih oseb, razen če ni drugače dogovorjeno v tej pogodbi, (zlasti če jih bo obdeloval prek podizvajalca). Osebne podatke bo posrednik na zahtevo upravljavca prizadetim osebam posredoval osebno v pisni obliki na nosilcu, ki ga je podpisal upravljavec, ali po elektronski pošti.

  12. Posrednik je pooblaščen, da osebne podatke obdeluje v skladu s tem členom tudi prek podizvajalcev, prek katerih zagotavlja določene podizvajalske storitve za zagotavljanje tehnične podpore delovanja spletne trgovine. Seznam podizvajalcev za izpolnitev te pogodbe bo posrednik posredoval upravljavcu na njegovo zahtevo.

  13. Osebni podatki prizadetih oseb bodo posrednikom obdelovani izključno za čas trajanja Licenčne pogodbe oziroma za čas trajanja zagotavljanja tehnične podpore spletne trgovine oziroma za čas, ki je nujno potreben za dosego namena obdelave, pri čemer je posrednik dolžan nemudoma po dosegu namena obdelave osebnih podatkov prizadetih oseb poskrbeti za likvidacijo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  14. Posrednik je v okviru pooblastila iz posebne pogodbe pooblaščen za naslednje operacije z osebnimi podatki - lahko jih:

 • pridobiva,
 • zbira,
 • zabeleži,
 • uredi,
 • preoblikuje, spremeni,
 • išče,
 • pregleduje,
 • razvršča,
 • kombinira,
 • premika,
 • uporablja,
 • hrani,
 • uničuje,
 • prenese,
 • posreduje.