Obchodní podmínky

vydané obchodní společností Ecommerce Service Company s.r.o.,
se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
Košice I., odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, Slovenská republika

Článek I.
Všeobecná ustanovení

1. Obsahem těchto obchodních podmínek jsou podmínky obchodní spolupráce společnosti Ecommerce Service Company s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, Slovenská republika a Objednatelů při tvorbě a samotné provozu softwarového řešení elektronického obchodu, umožňujícího prodej produktů nebo služeb (dále jen „e-shop“).

2. Pokud se v obchodních podmínkách používá termín „Zhotovitel“, má se tím na mysli obchodní společnost Ecommerce Service Company s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, Slovenská republika.

3. Za účelem těchto Obchodních podmínek se pojmem „Objednatel“ rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která má zájem o vytvoření e-shopu a má zájem provozovat e-shop za účelem prodeje produktů a služeb prostřednictvím e-shopu.

4. Objednatel je povinen vyjádřit svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami prokazatelným způsobem.

5. Tyto Obchodní podmínky obsahují tři části a to:

 • Část A: LICENČNÍ SMLOUVA, jejímž obsahem jsou podmínky udělení souhlasu při využívání e-shopu
 • Část B: PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ZKUŠEBNÍ VERZE E-SHOPU, jejímž obsahem jsou práva a povinnosti zájemce při zkušební verzi e-shopu,
 • Část C: PODMÍNKY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které definují práva a povinnosti smluvních stran při ochraně osobních údajů podle osobitých předpisů.
 • 6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.05.2020.

  7. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek, a to stejným způsobem, jakým byly zveřejněny.

  ČÁST A:
  LICENČNÍ SMLOUVA

  (uzavřená v souladu s § 508 Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jakož i § 40 a následujících zákona č. 618/2003 Sb. o Autorském právu a právech souvisejících s autorským právem ve znění pozdějších předpisů)

  Článek I.
  Všeobecná ustanovení

  1. Tato licenční smlouva se uzavírá prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla a elektronické pošty.

  2. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o:

 • podmínkách vytvoření softwarového řešení elektronického obchodu, umožňujícího prodej produktů nebo služeb (dále jen „e-shop“)
 • podmínkách udělení souhlasu k použití e-shopu
 • Zhotovitelem a nositelem odvozených autorských práv vůči e-shopu je obchodní společnost Ecommerce Service Company s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, Slovenská republika.

  4. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře tuto Licenční smlouvu prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, a to potvrzením závazné objednávky na webové stránce Zhotovitele, kde Objednatel zároveň vyjadřuje souhlas s obsahem této Smlouvy, jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je takový souhlas potřebný podle všeobecně závazných právních předpisů.

  Článek II.
  Předmět smlouvy

  1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje:

 • vytvořit pro objednatele e-shop s základními softwarovými parametry dle aktuální verze, zveřejněné na krol.shop/verze (dále jen „aktuální verze“)
 • vytvořit grafický návrh veřejně dostupné části (dále jen „frontend“) e-shopu v rozsahu možností aktuální verze.
 • zpracovat grafický návrh frontendu e-shopu do HTML/CSS
 • provést základní nastavení aktuální verze e-shopu, dle požadavků objednatele (nastavení základních parametrů, jazyků, domén a platebních měn)
 • zajistit po dobu trvání této Smlouvy technickou podporu pro provoz e-shopu
 • zajistit po dobu trvání této Smlouvy webové hostingové služby, tj. zajištění poskytnutí místa na serverech, správu serverů a zabezpečení SSL certifikátů za zvláštní poplatek dle aktuálního platného ceníku, který je zveřejněn na webové stránce Zhotovitele (dále jen „aktuální ceník“)
 • zajistit aktualizaci e-shopu
 • zřídit nové nebo migrace stávajících e-mailových účtů
 • 2. Zhotovitel se zároveň zavazuje po vytvoření díla jako jeho autor dle článku II.1. této Smlouvy udělit objednateli licenci a souhlas k použití díla, jehož obsahem je provozování e-shopu. Obsahem licence je možnost objednatele používat vytvořený e-shop výhradně pro účel, pro který byl vytvořen, tj. pro jeho provoz.

  3. Zhotovitel vyhlašuje, že e-shop vznikl jeho vlastní tvůrčí duševní činností jako dílo jediné, ke kterému mu náleží výhradní autorská práva společnosti Ecommerce Service Company s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416.

  4. Součástí plnění, které bude dodáno zhotovitelem dle této Smlouvy, není zdrojový kód a zdrojové grafické soubory díla.

  Článek III.
  Souhlas k použití Díla

  1. Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní licenci k používání vytvořeného a upraveného e-shopu.

  2. Licence podle této smlouvy neopravňuje Objednatele k jakémukoli jinému nakládání s e-shopem, než jak je upraveno touto smlouvou nebo jak vyplývá z platných právních předpisů.

  3. Na základě této smlouvy je Objednatel oprávněn e-shop zobrazovat, spouštět nebo jiným způsobem používat v souladu s jeho určením.

  4. Objednatel není oprávněn umožnit používání e-shopu třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele, s výjimkou případů, kdy třetí osoba zajišťuje provozní potřeby Objednatele.

  5. Třetí osobou je zaměstnanec nebo obchodní partner Objednatele pověřený Objednatelem ve svém jméně a na jeho účet používat e-shop vymezeným způsobem.

  6. Zhotovitel uděluje licenci k používání vytvořeného a upraveného e-shopu nevýhradně, v neomezeném územním a věcném rozsahu a na celou dobu trvání majetkových a autorských práv Zhotovitele k dílu.

  Článek IV.
  Cena díla

  1. Za poskytnutí oprávnění k použití Díla v rozsahu podle čl. II této smlouvy náleží Zhotoviteli jednorázová dohodnutá cena ve výši, uvedené v závazné objednávce.

  2. Součástí celkové ceny díla je:

 • vytvoření kopie e-shopu s parametry podle aktuální verze a poskytnutí přístupových práv k jeho použití
 • vytvoření grafického návrhu frontendu e-shopu v rozsahu možností aktuální verze
 • tři připomínkovací kola pro schválení finálního vzhledu e-shopu. Další grafické úpravy/práce jsou zpoplatněny zvlášť podle aktuálního ceníku
 • zpracování grafického návrhu frontendu e-shopu do HTML/CSS
 • uvádění e-shopu do testovacího provozu a do řádného provozu
 • napojení e-shopu na platební brány, které aktuální verze e-shopu podporuje. Napojení na jinou platební bránu je zpoplatněno zvlášť.
 • jazykové mutace administračního rozhraní a frontendu e-shopu podle aktuální verze
 • podpora provozu e-shopu v provozních hodinách a ve formě, která je uvedena na internetové stránce Zhotovitele krol.shop/podpora
 • zřízení nových nebo migrace existujících e-mailových účtů
 • 3. Součástí celkové ceny díla není:

 • zajištění služeb webhostingu
 • registrace nebo transfer domén
 • marketingové akce a poradenství
 • import produktů
 • import obsahových stránek
 • vytvoření loga (logotyp)
 • retuše fotografií
 • SEO služby
 • zajištění certifikátů SSL
 • zajištění vyhotovení Obchodních podmínek nákupu, resp. prodeje produktů nebo služeb na dálku
 • zajištění registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky
 • jazykové překlady obsahu (obsahové stránky, produkty, služby, články) e-shopu
 • 4. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky Objednatele pro něj zabezpečit i doplňkové služby podle aktuálně platného ceníku, a to zejména:

 • registraci nebo transfer domén
 • import produktů
 • import obsahových stránek
 • vytvoření loga (logotyp)
 • SEO služby
 • marketingové akce a poradenství
 • retuše a úpravy fotografií
 • jiné služby uvedené v ceníku služeb
 • 5. Zhotovitel na základě zvláštní objednávky Objednatele zabezpečí za úhradu vytvoření systému ochrany osobních údajů při provozu e-shopu, registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, jakož i vyhotovení Obchodních podmínek nákupu, resp. prodeje produktů nebo služeb na dálku.

  6. Všechny náklady související s používáním Díla podle této Zmluvy nese Objednatel.

  7. Součástí závazku Objednatele na základě závazné objednávky jsou tzv. povinné položky (uvedené v článku IV. odst. 3 písm. a písm. i) a nepovinné položky (uvedené v článku IV. odst. 4).

  8. Objednávateľ výslovně souhlasí s tím, aby mu Zhotovitel po dobu trvání této Smlouvy zajišťoval za úhradu povinné položky, přičemž bere na vědomí, že ceny těchto služeb se mohou měnit v závislosti od aktuální cenové nabídky těchto služeb ze strany jejich dodavatelů. Ceny označených služeb jsou uvedeny i v závazné objednávce v čase uzavření této Smlouvy a také v aktuálním ceníku. Objednávateľ se rovněž zavazuje zabezpečit a umožnit pro vnitřní potřeby Zhotovitele po dobu trvání této Licence úplný přístup (plný, příp. přístup bez omezení) k existujícím údajům e-shopu analytické webové služby Google Analytics (dále jen služba „Google Analytics“). V případě, že takový přístup nebude poskytnutý, příp. propojení e-shopu se službou Google Analytics neexistuje, bude vytvořen Zhotovitelem a Objednávatele bude poskytnut přístup k těmto údajům.

  9. Objednávateľ bere na vědomí, že Zhotovitel je oprávněn dočasně přerušit poskytování služeb v případě, že ze strany Objednávatele nedojde k úhradě poplatků, které souvisí s provozem e-shopu (např. poplatek za hosting, doménu, případně SSL certifikát).

  10. Zhotovitel je oprávněn po marném uplynutí dodatečné lhůty na úhradu jakýchkoli splatných závazků Objednatele úplně zastavit poskytování služeb, souvisejících s provozem e-shopu, v důsledku čehož se e-shop Objednatele stane nefunkčním, Objednatele k němu ztrácí přístup a Zhotovitel je v tomto případě oprávněný a povinný získaná data zničit a chránit je tak před jejich ztrátou, resp. odcizením či zneužitím.

  11. Marným uplynutím dodatečné lhůty na úhradu jakýchkoli splatných závazků Objednatele se Licenční smlouva ruší.

  12. Objednávateľ bere na vědomí, že Zhotovitel je oprávněn uvést odkaz na e-shop Objednatele na své internetové stránce. Stejně tak na vyhotoveném e-shopu Objednatele je Zhotovitel oprávněn uvést odkaz v dolní části (dále jen „patička“) na svou internetovou stránku a také použít vizuální části e-shopu Objednatele pro propagaci svých služeb.

  Článek V.
  Postup při uzavření smlouvy elektronickou formou.

  1. Smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s uzavřením této Smlouvy elektronickou formou, a to prostřednictvím objednávkového formuláře v administrativním rozhraní (dále jen „backend“) zkušební verze (dále jen „demo verze“) e-shopu.

  2. Objednatel vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami této licenční smlouvy odesláním závazné objednávky podle chronologického postupu jednotlivých kroků, který je uveden na stránce Zhotovitele e-shopu. Smlouva je považována za uzavřenou až vyplněním objednávky, projevením souhlasu s podmínkami této Licenční smlouvy a úhradou zálohy za dílo ve stanovené výšce na základě vystavené a doručené zálohové faktury v elektronické formě.

  3. Výše zálohy je 50% z hodnoty objednávky, pokud není dohodnuto jinak.

  4. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli před uzavřením této Smlouvy získání bezplatného přístupu k demo verzi e-shopu po dobu stanovenou Zhotovitelem.

  5. Objednávku za účelem uzavření Smlouvy je možné realizovat nejpozději do posledního dne bezplatného přístupu.

  6. Po odeslání Objednávky bude Objednatelovi od Zhotovitele zasláno elektronické potvrzení o přijetí Objednávky s její rekapitulací a elektronickou zálohovou fakturou.

  7. Po uzavření Smlouvy vzniká Zhotoviteli závazek zhotovit dílo a plnit si své povinnosti podle obsahu objednávky a této Smlouvy.

  8. Po úhradě zálohové faktury je Zhotovitel povinen začít s přípravou a tvorbou e-shopu na míru v následujících etapách:

 • 1. Etapa: dohoda o vzhledu a realizaci designu e-shopu
 • 2. Etapa: doručení návrhu vzhledu e-shopu (náhledy). Odsouhlasení finálního vzhledu e-shopu v připomínkovacích kolech
 • 3. Etapa: zpracování grafického návrhu frontendu e-shopu do HTML/CSS podle odsouhlaseného návrhu designu
 • 4. Etapa: propojení backendu s frontendem e-shopu a jeho uvedení do testovacího provozu
 • 9. Testovací fáze provozu e-shopu je obvykle 14 pracovních dnů. Zhotovitel si vyhrazuje právo testovací dobu prodloužit v případě potřeby, přičemž o této změně bude Objednatela informovat e-mailem. Po skončení testovací fáze Zhotovitel elektronickou formou informuje Objednatele o tom, že e-shop je připraven na uvedení do řádného provozu a zároveň zašle Objednateli finální fakturu.

  10. Zhotovitel v rámci přípravy e-shopu do řádného provozu zajišťuje:

 • registraci nebo transfer domén (minimálně 24 hodin)
 • nasazení e-shopu na domény
 • zprovoznění e-mailových účtů (vytvoření nebo migrace)
 • zaslání informačního e-mailu o skončení testovacího provozu a připravenosti e-shopu do řádného provozu spolu s finální fakturou.
 • 11. Zhotovitel je oprávněný a povinný zabezpečit spuštění řádného provozu e-shopu až po úhradě dohodnuté ceny Objednatelem na základě vystavené a doručené finální elektronické faktury Zhotovitelem.

  12. Zhotovitel je povinen předat Objednateli všechny dokumenty, případná práva, informace a přístupy, které umožní Objednateli řádně užívat a ovládat e-shop.

  Článek VI.
  Odstoupení od Smlouvy.

  1. Zhotovitel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně Objednatele, nebo pokud hrozí, že v důsledku jednání osoby, se kterou Zhotovitel komunikoval, může dojít k vzniku škody na straně Zhotovitele (např. podvodné jednání). Taktéž je oprávněn odstoupit z následujících důvodů:

 • Objednatel odmítne komunikovat případně nebude možné navázat jakoukoli komunikaci po dobu delší než 7 kalendářních dní.
 • Zhotovitel dojde k závěru, že není možné jednoznačně ukončit aktuálně probíhající etapu díla po dobu delší než 14 dní.
 • 2. Zhotovitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou započítané v zálohové platbě a které vynaložil do momentu odstoupení od Smlouvy. Uhrazená záloha se považuje za nevratnou.

  3. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do předání přístupových práv bez nároku na vrácení zálohové platby. Objednatel ani Zhotovitel nejsou oprávnění postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů třetí osobě.

  Článek VII.
  Ochrana práv.

  1. Dílo (e-shop), které je předmětem této Smlouvy, podléhá ochraně autorských práv podle zvláštního právního předpisu.

  2. Z důvodu ochrany práv Zhotovitele nesmí být e-shop sdílen, nesmí být předmětem výpůjčky nebo sublicence bez předchozího souhlasu Zhotovitele.

  3. Objednatel bere na vědomí, že z důvodu ochrany práv nesmí e-shop nebo jeho jednotlivé části modifikovat, zpracovávat či jakkoliv měnit, vykonávat jeho zpětnou analýzu, s výjimkou a v rozsahu činností, která je výslovně povolena autorským zákonem nebo touto Smlouvou, rovněž tak zahrnovat e-shop nebo jeho části jakýmkoli způsobem do vlastních produktů nebo produktů třetích osob.

  4. Objednatel má nárok na získání průběžných bezplatných aktualizací (update) poskytnutého e-shopu, a to za předpokladu, že Zhotovitel příslušnou aktualizaci dokončil a zveřejnil o ní informaci na krol.shop/verze. Objednatel bere tímto na vědomí, že instalace aktualizací bude prováděna automaticky a je nezbytná pro optimální činnost poskytnutého e-shopu.

  5. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel neneslouží za jakoukoli nefunkčnost e-shopu na straně Objednatele v případě, že používá zastaralý nebo nelegální software, případně nedostatečně výkonný hardware, které jsou potřebné k správnému zobrazení a funkčnosti e-shopu.

  6. Zhotovitel neneslouží za žádnou odpovědnost za podnikatelskou činnost Objednatele a rozsah či charakter produktů nebo služeb, které bude Objednatel nabízet prostřednictvím e-shopu. Objednatel v plném rozsahu zodpovídá za soulad jeho činnosti a za aktivity realizované prostřednictvím e-shopu s Ústavou ČR, všeobecně závaznými právními předpisy a ostatními závaznými právními předpisy, které se vztahují na jeho činnost.

  7. Objednatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoli porušení právních předpisů při prodeji produktů nebo služeb je Zhotovitel oprávněn přerušit poskytování smluvních plnění a od Licenční smlouvy odstoupit, resp. podat podnět na ověření souladu činnosti Objednatele se všeobecně závaznými právními předpisy příslušným orgánům.

  Článek VIII.
  Závěrečná a zvláštní ustanovení.

  1. Uzavření této Smlouvy elektronickou formou nevylučuje, aby si smluvní strany dohodly její uzavření jiným způsobem, pokud budou jejich projevy vůle dostatečně jasné, určité a srozumitelné a z těchto projevů vůle bude zřejmý obsah jejich vzájemných práv a povinností ve vztahu k předmětu plnění této Smlouvy.

  2. Doručování jednotlivých písemností se provádí na e-mailové adresy, které uvádí Objednatel v objednávce, nebo jiným prokazatelným způsobem a Zhotovitel na stránce krol.shop/kontakt.

  3. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných Objednateli platí, že pokud Zhotovitel nepřijme chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo SMS zprávy) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo Objednatele (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo SMS zpráva) za doručenou druhý den od jejího odeslání, pokud kogentní právní předpisy nestanoví jinak.

  4. Pro doručování elektronických zpráv (e-mailů) adresovaných Zhotoviteli platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do okamžiku, kdy její přijetí Zhotovitel potvrdí Objednateli zpětnou e-mailovou zprávou.

  5. Uzavření této Smlouvy elektronickou formou nevylučuje odchylující dohodu o podmínkách této Licenční smlouvy, pokud se na její změně smluvní strany dohodnou. Jakákoli změna podmínek této Licenční smlouvy musí být oboustranně potvrzena prokazatelným způsobem oběma smluvními stranami.

  6. Smluvní strany vyhlašují, že s obsahem a podmínkami této Licenční smlouvy se řádně seznámily a souhlasí s ní a jsou si vědomy právních nároků obou stran z titulu jejího porušení, především oprávněných nároků na náhradu škody.

  7. Jakékoli změny obsahu této Licenční smlouvy uskutečňuje Zhotovitel jejím zveřejněním na webové stránce krol.shop/obchodní-podmínky

  8. Tato Licenční smlouva tvoří součást Obchodních podmínek Zhotovitele.

  9. Práva a povinnosti vyplývající z této Licenční smlouvy se řídí právním řádem Slovenské republiky, stejně jako mezinárodními smlouvami a dohodami, jimiž je Slovenská republika vázána.

  10. Na případné spory vzniklé z právních vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem je dána místní a věcná příslušnost soudů v Slovenské republice.

  Část B:
  PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ZKUŠEBNÍ VERZE E-SHOPU

  I.
  Úvod

  1. Zkušební verze (dále jen „demo verze“) e-shopu je určena výhradně pro účely jejího zkušebního provozu a prezentace s určeným časovým a obsahovým omezením.

  2. Během zkušebního provozu demo verze není možné ji používat na prodej produktů nebo služeb, nebo na jakékoliv jiné komerční použití.

  3. Demo verze e-shopu je bezplatná.

  4. Demo verze e-shopu může mít během jejího provozu omezenou funkcionalitu v porovnání s řádným provozem e-shopu na základě řádné objednávky.

  II.
  Aktivace demo verze e-shopu

  1. Zájemce může získat bezplatný přístup k demo verzi e-shopu ve formě omezených přístupových práv k její funkcionalitě, na základě jeho žádosti na stránce krol.shop.

  2. Po vyplnění elektronického formuláře a kontaktních údajů budou zájemcům odeslány na nimi uvedenou e-mailovou adresu přístupová práva k demo verzi e-shopu, spolu s základní instruktáží a podmínkami jejího používání po dobu omezeného zkušebního provozu.

  III.
  Provozní omezení demo verze e-shopu

  1. Doba provozu demo verze e-shopu začíná plynout dnem prvního přihlášení na základě udělených přístupových práv.

  2. Provozovatel demo verze je oprávněn kdykoliv odepřít zájemcům přístup do demo verze e-shopu, pokud dojde k závěru, že zájemci používají e-shop nebo jeho nastavení způsobem, který je v rozporu s charakterem a účelem zkušebního provozu, přičemž o této skutečnosti seznámí zájemce e-mailovou zprávou.

  3. Zájemci budou před uplynutím doby zkušebního provozu upozorněni na uplynutí doby bezplatného provozu demo verze e-shopu, spolu s možností závazné objednávky.

  4. Na používání a provoz demo verze e-shopu se přiměřeným způsobem vztahují zásady a pravidla uvedené v Obchodních podmínkách a licenční smlouvě.

  ČÁST C:
  PODMÍNKY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU E-SHOPU

  1. Objednatel bere na vědomí, že podmínkou spuštění a provozu e-shopu je vytvoření funkčního systému ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

  2. Zhotovitel je technickým a systémovým provozovatelem e-shopu, který na základě osobité dohody s Objednatelem zpracovává osobní údaje klientů (dále v textu jen „dotčené osoby“) e-shopu jako zprostředkovatel.

  3. Zhotovitel v pozici zprostředkovatele (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů) zpracovává osobní údaje klientů, které jsou nezbytné pro objednání produktů nebo služeb prostřednictvím e-shopu.

  4. Zhotovitel a Objednatel jsou povinni uzavřít před spuštěním řádného provozu e-shopu osobitou písemnou smlouvu o pověření zprostředkovatele při zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů.

  5. Zhotovitel jako zprostředkovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob za účelem zabezpečení činností, nezbytných na provoz e-shopu podle obsahu Smlouvy. Na tento účel Objednatel jako provozovatel (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů) požádal zprostředkovatele o zpracování osobních údajů dotčených osob a Zhotovitel jako zprostředkovatel s tím souhlasil za podmínek uvedených v osobité smlouvě.

  6. Zprostředkovatel je oprávněn začít se zpracováním osobních údajů jménem provozovatele nejpozději v den spuštění řádného provozu e-shopu.

  7. Informační systém, ve kterém budou osobní údaje v rámci pověření podle této smlouvy zpracovávány zprostředkovatelem, je informační systém určený pro objednávání produktů a služeb dotčených osob Objednatele e-shopu.

  8. Provozovatel pověřuje zprostředkovatele, aby zpracovával osobní údaje dotčených osob v následujícím rozsahu (pokud osobitá smlouva neurčí jinak):

 • křestní jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • e-mail a telefonní kontakt
 • osobní číslo, pokud bylo přiděleno,
 • 9. Při zpracování osobních údajů je zprostředkovatel povinný dodržovat zákon č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

  10. Zprostředkovatel je povinný poučit všechny své oprávněné osoby podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

  11. Zprostředkovatel bude zpracovávat osobní údaje ve vlastních prostorách, na vlastních výpočetních prostředcích a vlastními oprávněnými osobami, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak (zejména pokud je bude zpracovávat prostřednictvím subdodavatele). Osobní údaje budou preváděny preváděny do prostorů zprostředkovatele fyzicky, na nosiči podepsaném provozovatelem, nebo elektronickou poštou, pokud to bude potřeba až po schválení prevádění těchto údajů ze strany provozovatele.

  12. Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje podle tohoto článku také prostřednictvím subdodavatelů, kteří poskytují dodatečné služby pro zajištění technické podpory e-shopu. Zprostředkovatel je povinen poskytnout preváděním osobních údajů dotčených osob zprostředkovatelem na žádost provozovatele.

  13. Osobní údaje dotčených osob budou zpracovávány zprostředkovatelem po dobu trvání Licenční smlouvy nebo po dobu trvání zabezpečení technické podpory e-shopu nebo po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, přičemž bezodkladně po dosažení účelu zpracování osobních údajů je zprostředkovatel povinen zajistit likvidaci osobních údajů dotčených osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

  14. Zprostředkovatel je v rámci poverení podle osobitě smlouvy oprávněn provádět s osobními údaji následující operace - může je:

 • získávat,
 • shromažďovat,
 • zaznamenávat,
 • uspořádávat,
 • upravovat,
 • vyhledávat,
 • prohlížet,
 • přeskupovat,
 • kombinovat,
 • přemisťovat,
 • využívat,
 • uchovávat,
 • likvidovat,
 • přenášet,
 • poskytovat.