Obchodné podmienky

vydané obchodnou spoločnosťou Ecommerce Service Company s.r.o.,
so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Košice I., odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, Slovenská republika

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Obsahom týchto obchodných podmienok sú podmienky obchodnej spolupráce spoločnosti Ecommerce Service Company s.r.o., so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, Slovenska republika a Objednávateľa pri tvorbe a samotnej prevádzke softwarového riešenia elektronického obchodu, umožňujúceho predaj produktov alebo služieb (ďalej len „e-shop“).

2. Ak sa v obchodných podmienkach používa termín „Zhotoviteľ“, má sa tým na mysli obchodná spoločnosť Ecommerce Service Company s.r.o., so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, Slovenska republika.

3. Na účely týchto Obchodných podmienok sa pojmom „Objednávateľ“ myslí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má záujem o vytvorenie e-shopu a má záujem prevádzkovať e-shop za účelom predaja produktov a služieb prostredníctvom e-shopu.

4. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami preukázateľným spôsobom.

5. Tieto Obchodné podmienky obsahujú tri časti a to:

 • Časť A: LICENČNÁ ZMLUVA, ktorej obsahom sú podmienky udelenia súhlasu pri využívaní e-shopu
 • Časť B: PODMIENKY POUŽÍVANIA SKÚŠOBNEJ VERZIE E-SHOPU, ktorej obsahom sú práva a povinnosti záujemcu pri skúšobnej verzii e-shopu,
 • Časť C: PODMIENKY OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré definujú práva a povinnosti zmluvných strán pri ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu .
 • 6. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.05.2020.

  7. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok, a to rovnakým spôsobom, akým boli zverejnené.

  ČASŤ A:
  LICENČNÁ ZMLUVA

  (uzatvorená v zmysle § 508 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o Autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov )

  Článok I.
  Všeobecné ustanovenia

  1. Táto licenčná zmluva sa uzatvára prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla a elektronickej pošty.

  2. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o:

 • podmienkach vytvorenia softwarového riešenia elektronického obchodu, umožňujúceho predaj produktov alebo služieb (ďalej len „e-shop“)
 • podmienkach udelenia súhlasu na použitie e-shopu
 • Zhotoviteľom a nositeľom odvodených autorských práv vo vzťahu k e-shopu je obchodná spoločnosť Ecommerce Service Company s.r.o., so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, Slovenska republika.

  4. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí túto Licenčnú zmluvu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to potvrdením záväznej objednávky na web stránke Zhotoviteľa kde Objednávateľ zároveň vyjadruje súhlas s obsahom tejto Zmluvy, ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je takýto súhlas potrebný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Článok II.
  Predmet zmluvy

  1. Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje:

 • vytvoriť pre objednávateľa e-shop so základnými softwarovými parametrami podľa aktuálnej verzie, zverejnenej na krol.shop/verzia (ďalej len „aktuálna verzia“)
 • vytvoriť grafický návrh verejne dostupnej časti (ďalej len „frontend“) e-shopu v rozsahu možností aktuálnej verzie.
 • spracovať grafický návrh frontendu e-shopu do HTML/CSS
 • vykonať základné nastavenia aktuálnej verzie e-shopu, podľa požiadaviek Objednávateľa (nastavenie základných parametrov, jazykov, domén a platobných mien)
 • zabezpečiť počas trvania tejto Zmluvy služby technickej podpory pre prevádzku e-shopu
 • zabezpečovať počas trvania tejto Zmluvy služby webhostingu, t.j. zabezpečenie poskytnutia priestoru na serveroch, správu serverov a zabezpečenie SSL certifikátov za osobitnú úhradu podľa aktuálne platného cenníka, ktorý je zverejnený na web stránke Zhotoviteľa (ďalej len „aktuálny cenník“)
 • zabezpečovať aktualizáciu e-shopu
 • k zriadeniu nových alebo migrácií existujúcich e-mailových účtov
 • 2. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje po vytvorení diela ako jeho autor podľa článku II.1. tejto Zmluvy udeliť Objednávateľovi licenciu a súhlas na použitie diela, ktorého obsahom je prevádzkovanie e-shopu. Obsahom licencie je možnosť Objednávateľa používať vytvorený e-shop výhradne na účel, pre ktorý bol vytvorený, t.j. na jeho prevádzkovanie.

  3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že e-shop vznikol jeho vlastnou tvorivou duševnou činnosťou ako dielo jediné, ku ktorému mu patria výlučné autorské práva spoločnosti Ecommerce Service Company s.r.o., so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416.

  4. Súčasťou plnenia, ktoré bude dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy nie je zdrojový kód a zdrojové grafické súbory diela.

  Článok III.
  Súhlas na použitie Diela

  1. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na používanie zhotoveného a upraveného e-shopu.

  2. Licencia podľa tejto zmluvy neoprávňuje Objednávateľa k akémukoľvek inému nakladaniu s e-shopom, než ako je upravené touto zmluvou, alebo ako vyplýva z platných právnych predpisov.

  3. Na základe tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený e-shop zobrazovať, spúšťať či iným spôsobom používať v súlade s jeho určením.

  4. Objednávateľ nie je oprávnený umožniť používanie e-shopu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa, okrem prípadov ak tretia osoba zabezpečuje prevádzkové potreby Objednávateľa.

  5. Treťou osobou je zamestnanec alebo obchodný partner Objednávateľa, poverený Objednávateľom v jeho mene a na jeho účet používať e-shop vymedzeným spôsobom.

  6. Zhotoviteľ udeľuje licenciu na používanie zhotoveného a upraveného e-shopu nevýhradne, v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu a na celú dobu trvania majetkových a autorských práv Zhotoviteľa k dielu.

  Článok IV.
  Cena diela

  1. Za poskytnutie oprávnenia na použitie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy prináleží Zhotoviteľovi jednorazová dohodnutá cena vo výške, uvedenej v záväznej objednávke.

  2. Súčasťou celkovej ceny diela je:

 • vytvorenie kópie e-shopu s parametrami podľa aktuálnej verzie a poskytnutie prístupových práv k jeho použitiu
 • vytvorenie grafického návrhu frontendu e-shopu v rozsahu možností aktuálnej verzie
 • tri pripomienkovacie kolá pre odsúhlasenie finálneho vzhľadu e-shopu. Ďalšie grafické úpravy/práce sú spoplatnené osobitne podľa aktuálneho cenníka
 • spracovanie grafického návrhu frontendu e-shopu do HTML/CSS
 • uvedenie e-shopu do testovacej prevádzky a do riadnej prevádzky
 • napojenie e-shopu na platobné brány, ktoré aktuálna verzia e-shopu podporuje. Napojenie na inú platobnú bránu je spoplatnené osobitne.
 • jazykové mutácie administračného rozhrania a frontendu e-shopu podľa aktuálnej verzie
 • podpora prevádzky e-shopu v prevádzkových hodinách a vo forme, vyznačenej na internetovej stránke Zhotoviteľa krol.shop/podpora
 • zriadenie nových alebo migrácia existujúcich e-mailových účtov
 • 3. Súčasťou celkovej ceny diela nie je:

 • zabezpečenie služieb webhostingu
 • registrácia alebo transfer domén
 • marketingové úkony a poradenstvo
 • import produktov
 • import obsahových stránok
 • vytvorenie loga (logotyp)
 • retuš fotografií
 • SEO služby
 • zabezpečenie certifikátov SSL
 • zabezpečenie vyhotovenia Obchodných podmienok nákupu, resp. predaja produktov alebo služieb na diaľku
 • zabezpečenie registrácie na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • jazykové preklady obsahu (obsahové stránky, produkty, služby, články) e-shopu
 • 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe objednávky Objednávateľa preňho zabezpečiť aj doplnkové služby podľa aktuálne platného cenníka, a to najmä:

 • registráciu alebo transfer domén
 • import produktov
 • import obsahových stránok
 • vytvorenie loga (logotyp)
 • SEO služby
 • marketingové úkony a poradenstvo
 • retuš a úprava fotografií
 • iné služby uvedené v cenníku služieb
 • 5. Zhotoviteľ na základe osobitnej objednávky Objednávateľa zabezpečí za úhradu vytvorenie systému ochrany osobných údajov pri prevádzke e-shopu, registráciu na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako aj vyhotovenie Obchodných podmienok nákupu, resp. predaja produktov alebo služieb na diaľku.

  6. Všetky náklady, súvisiace s používaním Diela podľa tejto Zmluvy znáša Objednávateľ.

  7. Súčasťou záväzku Objednávateľa na základe záväznej objednávky sú tzv. povinné položky (uvedené v článku IV. ods. 3 písm. a písm. i) a nepovinné položky (uvedené v článku IV. ods. 4).

  8. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, aby mu Zhotoviteľ počas trvania tejto Zmluvy zabezpečoval za úhradu povinné položky, pričom berie na vedomie, že ceny týchto služieb sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej cenovej ponuky týchto služieb zo strany ich dodávateľov. Ceny označených služieb sa uvádzajú aj v záväznej objednávke v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, ako aj v aktuálnom cenníku. Objednávateľ sa rovnako zaväzuje zabezpečiť a umožniť pre vnútorné potreby Zhotoviteľa počas trvania tejto Licenčnej zmluvy úplný prístup (plný, prip. prístup bez obmedzení) k existujúcim údajom e-shopu analytickej webovej služby Google Analytics (ďalej len služba „Google Analytics“). V prípade že takýto prístup nebude poskytnutý, prip. prepojenie e-shopu so službou Google Analytics neexistuje, bude vytvorený Zhotoviteľom a Objednávateľovi bude poskytnutý prístup k týmto údajom.

  9. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ je oprávnený dočasne prerušiť poskytovanie služieb v prípade, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k úhrade poplatkov, ktoré súvisia s prevádzkou e-shopu ( napr. poplatok za hosting, doménu, prípadne SSL certifikát).

  10. Zhotoviteľ je oprávnený po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na úhradu akýchkoľvek splatných záväzkov Objednávateľa úplne zastaviť poskytovanie služieb, súvisiacich s prevádzkou e-shopu, v dôsledku čoho sa e-shop Objednávateľa stane nefunkčným, Objednávateľ k nemu stráca prístup a Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený a povinný získané dáta zničiť a chrániť ich tak pred ich stratou, resp. odcudzením či zneužitím.

  11. Márnym uplynutím dodatočnej lehoty na úhradu akýchkoľvek splatných záväzkov Objednávateľa sa Licenčná zmluva zrušuje.

  12. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ je oprávnený uviesť odkaz na e-shop Objednávateľa na svojej internetovej stránke. Taktiež na vyhotovenom e-shope Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený uviesť odkaz v spodnej časti (ďalej len „pätička“) na svoju internetovú stránku a tiež použiť vizuálne časti e-shopu Objednávateľa na propagáciu svojich služieb.

  Článok V.
  Postup pri uzatvorení zmluvy elektronickou formou.

  1. Zmluvné strany vyjadrujú svoj súhlas s uzatvorením tejto Zmluvy elektronickou formou, a to prostredníctvom objednávkového formulára v administračnom rozhraní (ďalej len „backend“) skúšobnej verzie (ďalej len „demo verzia“) e-shopu.

  2. Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami tejto licenčnej zmluvy odoslaním záväznej objednávky podľa chronologického postupu jednotlivých krokov, ktorý je uvedený na stránke Zhotoviteľa e-shopu, pričom Zmluva sa považuje za uzatvorenú až vyplnením objednávky, prejavením súhlasu s podmienkami tejto Licenčnej zmluvy a úhradou zálohy za dielo v stanovenej výške na základe vystavenej a doručenej zálohovej faktúry v elektronickej forme.

  3. Výška zálohy je 50% z hodnoty objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  4. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi pred uzatvorením tejto Zmluvy získanie bezodplatného prístupu k demo verzii e-shopu po dobu, stanovenú Zhotoviteľom.

  5. Objednávku za účelom uzatvorenia Zmluvy je možné realizovať najneskôr do posledného dňa bezodplatného prístupu.

  6. Po odoslaní Objednávky bude Objednávateľovi od Zhotoviteľa zaslané elektronické potvrdenie o prijatí Objednávky s jej rekapituláciou a elektronickou zálohovou faktúrou.

  7. Po uzatvorení Zmluvy vzniká Zhotoviteľovi záväzok zhotoviť dielo a plniť si svoje povinnosti podľa obsahu objednávky a tejto Zmluvy.

  8. Po úhrade zálohovej faktúry je Zhotoviteľ povinný začať s prípravou a tvorbou e-shopu na mieru v nasledovných etapách:

 • 1. Etapa: dohoda o vzhľade a realizácii dizajnu e-shopu
 • 2. Etapa: doručenie návrhu vzhľadu e-shopu (náhľady). Odsúhlasenie finálneho vzhľadu e-shopu v pripomienkovacích kolách
 • 3. Etapa: spracovanie grafického návrhu frontendu e-shopu do HTML/CSS podľa odsúhlaseného návrhu dizajnu
 • 4. Etapa: prepojenie backendu s frontendom e-shopu a jeho uvedenie do testovacej prevádzky
 • 9. Testovacia fáza prevádzky e-shopu je spravidla 14 pracovných dní. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo testovaciu dobu predĺžiť v prípade potreby, pričom o tejto zmene bude Objednávateľa informovať e-mailom. Po skončení testovacej fázy Zhotoviteľ elektronickou formou informuje Objednávateľa o tom, že e-shop je pripravený na uvedenie do riadnej prevádzky a zároveň zašle Objednávateľovi finálnu faktúru.

  10. Zhotoviteľ v rámci prípravy e-shopu do riadnej prevádzky zabezpečuje:

 • registráciu alebo transfer domén (minimálne 24 hodín)
 • nasadenie e-shopu na domény
 • sprevádzkovanie e-mailových účtov (vytvorenie alebo migrácia)
 • zaslanie informačného e-mailu o skončení testovacej prevádzky a pripravenosti e-shopu do riadnej prevádzky spolu s finálnou faktúrou.
 • 11. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný zabezpečiť spustenie riadnej prevádzky e-shopu až po úhrade dohodnutej ceny Objednávateľom na základe vystavenej a doručenej finálnej elektronickej faktúry Zhotoviteľom.

  12. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty, prípadné práva, informácie, a prístupy, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne užívať a ovládať e-shop.

  Článok VI.
  Odstúpenie od Zmluvy.

  1. Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Objednávateľa, alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Zhotoviteľ komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Zhotoviteľa (napr. podvodné konanie). Taktiež je oprávnený odstúpiť z nasledujúcich dôvodov:

 • Objednávateľ odmieta komunikovať prípadne nebude možné nadviazať akúkoľvek komunikáciu po dobu viac ako 7 kalendárnych dní.
 • Zhotoviteľ dospeje k záveru, že nie je možné jednoznačne ukončiť aktuálne prebiehajúcu etapu diela po dobu dlhšiu ako 14 dní.
 • 2. Zhotoviteľ má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré sú započítané v zálohovej platbe a ktoré vynaložil do momentu odstúpenia od Zmluvy. Uhradená záloha sa považuje za nevratnú.

  3. Objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do odovzdania prístupových práv bez nároku na vrátenie zálohovej platby. Objednávateľ ani Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

  Článok VII.
  Ochrana práv.

  1. Dielo (e-shop), ktoré je predmetom tejto Zmluvy podlieha ochrane autorských práv podľa osobitného právneho predpisu.

  2. Z dôvodu ochrany práv Zhotoviteľa nesmie byť e-shop zdieľaný, nesmie byť predmetom výpožičky, alebo sublicencie bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.

  3. Objednávateľ berie na vedomie, že z dôvodu ochrany práv nesmie e-shop alebo jeho jednotlivé časti modifikovať, spracovávať či akokoľvek meniť, vykonávať jeho spätnú analýzu, s výnimkou a v rozsahu činností, ktorá je výslovne povolená autorským zákonom alebo touto Zmluvou, rovnako tak zahŕňať e-shop alebo jeho časti akýmkoľvek spôsobom do vlastných produktov alebo produktov tretích osôb.

  4. Objednávateľ má nárok na získanie priebežných bezplatných aktualizácií (update) poskytnutého e-shopu, a to za predpokladu, že Zhotoviteľ príslušnú aktualizáciu dokončil a zverejnil o nej informáciu na krol.shop/verzia. Objednávateľ berie týmto na vedomie, že inštalácia aktualizácií bude prevádzaná automaticky a je nevyhnutná pre optimálnu činnosť poskytnutého e-shopu.

  5. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nefunkčnosť e-shopu na strane Objednávateľa v prípade, že používa neaktuálny alebo nelegálny software, prípadne nedostatočne výkonný hardware, ktoré sú potrebné k správnemu zobrazeniu a funkčnosti e-shopu.

  6. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za podnikateľskú činnosť Objednávateľa a rozsah či charakter produktov alebo služieb, ktoré bude Objednávateľ ponúkať prostredníctvom e-shopu. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za súlad jeho činnosti a za aktivity realizované prostredníctvom e-shopu s Ústavou SR, všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť.

  7. Objednávateľ berie na vedomie že v prípade akéhokoľvek porušenia právnych predpisov pri predaji produktov alebo služieb je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť poskytovanie zmluvných plnení a od Licenčnej zmluvy odstúpiť, resp. dať podnet na preverenie súladu činnosti Objednávateľa so všeobecne záväznými právnymi predpismi príslušným orgánom.

  Článok VIII.
  Záverečné a osobitné ustanovenia.

  1. Uzatvorenie tejto Zmluvy elektronickou formou nevylučuje, aby si zmluvné strany dohodli jej uzatvorenie iným spôsobom, ak budú ich prejavy vôle dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné a z týchto prejavov vôle bude zrejmý obsah ich vzájomných práv a povinností vo vzťahu k predmetu plnenia tejto Zmluvy.

  2. Doručovanie jednotlivých písomností sa uskutočňuje na e-mailové adresy, ktoré uvádza Objednávateľ v objednávke, alebo iným preukázateľným spôsobom a Zhotoviteľ na stránke krol.shop/kontakt.

  3. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Objednávateľovi platí, že ak Zhotoviteľ neprijme chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo SMS správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo Objednávateľa (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo SMS správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.

  4. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) adresovaných Zhotoviteľovi platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Zhotoviteľ nepotvrdí Objednávateľovi spätnou e-mailovou správou.

  5. Uzatvorenie tejto Zmluvy elektronickou formou nevylučuje odchylnú dohodu o podmienkach tejto Licenčnej zmluvy, ak sa na jej zmene zmluvné strany dohodnú. Akákoľvek zmena podmienok tejto Licenčnej zmluvy musí byť obojstranne potvrdená preukázateľným spôsobom oboma zmluvnými stranami.

  6. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom a podmienkami tejto Licenčnej zmluvy sa riadne oboznámili a súhlasia s ňou a sú si vedomí právnych nárokov oboch strán z titulu jej porušenia, predovšetkým oprávnených nárokov na náhradu škody.

  7. Akékoľvek zmeny obsahu tejto Licenčnej zmluvy uskutočňuje Zhotoviteľ jej zverejnením na web stránke krol.shop/obchodne-podmienky

  8. Táto Licenčná zmluva tvorí súčasť Obchodných podmienok Zhotoviteľa.

  9. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Licenčnej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  10. Na prípadné spory, vzniknuté z právnych vzťahov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je daná miestna a vecná príslušnosť súdov v Slovenskej republike.

  Časť B:
  PODMIENKY POUŽÍVANIA SKÚŠOBNEJ VERZIE E-SHOPU

  I.
  Úvod

  1. Skúšobná verzia (ďalej len „demo verzia“) e-shopu je určená výlučne na účel jej skúšobnej prevádzky a prezentácie s určeným časovým a obsahovým obmedzením.

  2. Počas skúšobnej prevádzky demo verzie nie je možné ju používať na predaj produktov alebo služieb, alebo na akékoľvek iné komerčné použitie.

  3. Demo verzia e-shopu je bezplatná.

  4. Demo verzia e-shopu môže mať počas jej prevádzky obmedzenú funkcionalitu v porovnaní s riadnou prevádzkou e-shopu na základe riadnej objednávky.

  II.
  Aktivácia demo verzie e-shopu

  1. Záujemca môže získať bezplatný prístup k demo verzii e-shopu vo forme obmedzených prístupových práv k jeho funkcionalite, na základe jeho žiadosti na stránke krol.shop.

  2. Po vyplnení elektronického formulára a kontaktných údajov budú záujemcovi odoslané na ním uvedenú e-mailovú adresu prístupové práva k demo verzii e-shopu, spolu so základnou inštruktážou a podmienkami jej používania počas vymedzenej doby skúšobnej prevádzky.

  III.
  Prevádzkové obmedzenia demo verzie e-shopu

  1. Doba prevádzky demo verzie e-shopu začína plynúť dňom prvého prihlásenia na základe udelených prístupových práv.

  2. Prevádzkovateľ demo verzie je oprávnený kedykoľvek odoprieť záujemcovi prístup do demo verzie e-shopu, ak dôjde k záveru, že záujemca používa e-shop alebo jeho nastavenia spôsobom, ktorý je v rozpore s charakterom a účelom skúšobnej prevádzky, pričom o tejto skutočnosti oboznámi záujemcu e-mailovou správou.

  3. Záujemca bude pred uplynutím doby skúšobnej prevádzky upozornený na uplynutie doby bezplatnej prevádzky demo verzie e-shopu, spolu s možnosťou záväznej objednávky.

  4. Na používanie a prevádzku demo verzie e-shopu sa primeraným spôsobom vzťahujú zásady a pravidlá uvedené v Obchodných podmienkach a licenčnej zmluve.

  ČASŤ C:
  PODMIENKY OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PREVÁDZKE E-SHOPU

  1. Objednávateľ berie na vedomie, že podmienkou spustenia a prevádzky e-shopu je vytvorenie funkčného systému ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  2. Zhotoviteľ je technickým a systémovým prevádzkovateľom e-shopu, ktorý na základe osobitnej dohody s Objednávateľom spracováva osobné údaje klientov (ďalej v texte len „dotknuté osoby“) e-shopu ako sprostredkovateľ.

  3. Zhotoviteľ v pozícii sprostredkovateľa (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) spracováva osobné údaje klientov, ktoré sú nevyhnutné na objednávanie produktov alebo služieb prostredníctvom e-shopu.

  4. Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní uzatvoriť pred spustením riadnej prevádzky e-shopu osobitnú písomnú zmluvu o poverení sprostredkovateľa pri spracovaní osobných údajov v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  5. Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb za účelom zabezpečenia činností, nevyhnutných na prevádzku e-shopu podľa obsahu Zmluvy. Na tento účel Objednávateľ ako prevádzkovateľ (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) požiadal sprostredkovateľa o spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb a Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ s tým súhlasil za podmienok uvedených v osobitnej zmluve.

  6. Sprostredkovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa najneskôr v deň spustenia riadnej prevádzky e-shopu.

  7. Informačný systém, v ktorom budú osobné údaje v rámci poverenia podľa tejto zmluvy spracovávané sprostredkovateľom, je informačný systém určený na objednávanie produktov a služieb dotknutých osôb Objednávateľa e-shopu.

  8. Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa, aby spracovával osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu (ak osobitná zmluva neurčí inak):

 • krstné meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • e-mail a telefonický kontakt
 • osobné číslo ak bolo pridelené,
 • 9. Pri spracúvaní osobných údajov je sprostredkovateľ povinný dodržiavať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  10. Sprostredkovateľ je povinný poučiť všetky svoje oprávnené osoby v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

  11. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje vo vlastných priestoroch, na vlastných výpočtových prostriedkoch a vlastnými oprávnenými osobami, ak nie je ďalej v tejto zmluve dohodnuté inak, (najmä ak ich bude spracúvať prostredníctvom subdodávateľa). Osobné údaje bude poskytovať prevádzkovateľ sprostredkovateľovi v prípade potreby osobne v papierovej forme na nosiči podpísanom prevádzkovateľom alebo elektronickou poštou.

  12. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje podľa tohto článku aj prostredníctvom subdodávateľov, prostredníctvom ktorých si zabezpečuje niektoré subdodávky pre potreby zabezpečenia technickej podpory prevádzky e-shopu. Zoznam subdodávateľov na účely plnenia tejto zmluvy sprostredkovateľ poskytne prevádzkovateľovi na jeho žiadosť.

  13. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Licenčnej zmluvy, resp. po dobu trvania zabezpečovania technickej podpory e-shopu, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

  14. Sprostredkovateľ je v rámci poverenia podľa osobitnej zmluvy oprávnený vo vyššie uvedenom informačnom systéme vykonávať s osobnými údajmi nasledovné operácie – môže ich:

 • získavať,
 • zhromažďovať,
 • zaznamenávať,
 • usporadúvať,
 • prepracovávať, meniť,
 • vyhľadávať,
 • prehliadať,
 • preskupovať,
 • kombinovať,
 • premiestňovať,
 • využívať,
 • uchovávať,
 • likvidovať,
 • prenášať,
 • poskytovať.