Ochrana osobních údajů

ZÁSADY A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(vypracovány v souladu s právními předpisy Slovenské republiky č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů)

Preambule

Obchodní společnost Ecommerce Service Company s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, DIČ: 2121 236 810, jednající prostřednictvím: Michal Król, jednatel společnosti (kontaktní osoba), je společností, založenou podle práva Slovenské republiky.

Společnost Ecommerce Service Company s.r.o. prostřednictvím třetí osoby provozuje ecommerce službu (SaaS) na stránce krol.shop (dále v textu též jako „ecommerce portál“). Prostřednictvím tohoto portálu má třetí neurčená fyzická nebo právnická osoba (dále jako „Kupující“) možnost prohlížení a výběru služby na stránce ecommerce portálu a zároveň za podmínek určených zveřejněnými Obchodními podmínkami (dále v textu jako „OP“) má tato osoba v právním postavení kupujícího možnost vybrané zboží zakoupit a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo zmlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, jejichž cílem je zejména poskytnout spotřebiteli (kupujícímu) veškeré informace, související s nákupem služeb přes ecommerce portál krol.shop. OP jsou zveřejněny na webové stránce krol.shop.

Obchodní společnost Ecommerce Service Company s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Košice, odd.: Sro, vložka č. 48783/V, IČO: 53 045 416, DIČ: 2121 236 810, jednající prostřednictvím: Michal Król, jednatel společnosti (dále v textu též jako „Prodávající“) je v souladu s ustanovením § 5 písm. o) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále v textu jako „Zákon“ nebo “Zákon o ochraně osobních údajů“) provozovatelem osobních údajů, které Kupující na portálu krol.shop zadává nebo poskytuje při vzájemné komunikaci v souladu s požadavky prodávajícího a všeobecně závaznými právními předpisy.

Pokud se v těchto zásadách používá pojem „Dotčená osoba“, jedná se o vymezení osoby, na kterou se vztahují zásady ochrany osobních údajů podle všeobecně závazných právních předpisů, přičemž touto osobou nemusí být pouze Kupující, může to být také návštěvník stránky krol.shop nebo osoba, která je dobrovolně registrována na stránce krol.shop.

Prodávající je pro účely těchto zásad považován za Provádějícího podle ustanovení § 5 písm. l) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

Článek 1.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Preváděč zpracovává osobní údaje na základě následujících zásad:

 • Zásada zákonnosti a minimalizace:
 • Osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány zákonným a transparentním způsobem, který zaručuje ochranu individuálních práv příslušných subjektů údajů, s respektováním zásady přiměřenosti a nezbytného rozsahu zpracování.

 • Zásada omezení konkrétního účelu:
 • Osobní údaje jsou sbírány pouze na specifikované, explicitní a legitimní účely a nelze je zpracovávat způsobem, který není shodný s těmito účely.

 • Zásada správnosti a aktualizace:
 • Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby jsou předmětem aktualizace. Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k bezodkladnému odstranění nebo napravení nepřesností nebo chyb.

 • Zásada minimalizace doby uchovávání údajů:
 • Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování. Provozovatel okamžitě vymaže osobní údaje, které již nejsou potřebné v souvislosti s účelem, na který byly sbírány, nebo v případě zrušení souhlasu a neexistence žádného jiného legitimního důvodu k zpracování údajů.

 • Zásada bezpečnosti údajů:
 • Osobní údaje jsou zpracovávány bezpečným způsobem. V závislosti na riziku jsou přijímána přiměřená technická a organizační opatření, aby se zabránilo neoprávněnému zpracování nebo změně údajů, stejně jako ztrátě nebo zničení, nebo neoprávněnému zveřejnění nebo zpřístupnění osobních údajů přenášených, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných. Provozovatel zajišťuje neustálou neporušenost, dostupnost, důvěrnost a pravost osobních údajů.

 • Zásada odpovědnosti:
 • V souvislosti se všemi činnostmi zpracování osobních údajů je definována odpovědnost za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování osobních údajů se zásadami zpracování osobních údajů a provozovatel tento soulad se zásadami zpracování osobních údajů na požádání dokáže prokázat.

  Článek 2.

  IDENTIFIKACE SPRÁVCE V SMYSLU ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Prodávající je provozovatelem informačního systému osobních údajů podle ustanovení § 5 písm. l) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

  2. Identifikační údaje a zároveň kontaktní údaje Prováděče jsou následující:

  Obchodní jméno: Ecommerce Service Company s.r.o.

  Sídlo: Benadova 19, 040 22 Košice

  Registrace: zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu Košice, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 48783/V

  IČO: 53 045 416

  DIČ: 2121 236 810

  jednající prostřednictvím: Michal Król, jednatel společnosti

  e-mailová adresa kontaktové osoby provozovatele: michal.krol@krol.shop

  telefonický kontakt na provozovatele: 00421 944 172 337

  Článek 3.

  ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kupující poskytuje prodávajícímu a Prodávající jako provozovatel zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Jméno a příjmení, za účelem identifikace kupujícího pro smluvní účely
 • Adresa kupujícího, která slouží pro účely doručování objednávky a fakturace (adresa pro doručování zboží)
 • E-mailová adresa, která slouží k potvrzení objednávky a k další komunikaci s Kupujícím ohledně uzavření smlouvy a podmínek dodání zboží,
 • Telefonní číslo kupujícího, které slouží k alternativnímu potvrzení objednávky a k další komunikaci s Kupujícím, například při vyřizování reklamací.
 • Článek 4.

  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Nákup zboží prostřednictvím e-shopu krol.shop, kde je účelem identifikace kupujícího jako smluvního partnera pro plnění smlouvy realizované přes nákupní portál, správné doručování písemností a zboží, realizaci a zavedení předzmluvních vztahů a právních vztahů, které vznikají v souvislosti s realizací obchodního případu (např. reklamační řízení, uplatnění nároků z kupní smlouvy, uplatnění nároků na vrácení zboží atd.) a plnění povinností stanovených zákonem a všeobecně závaznými právními předpisy SR, zejména podle zákona o DPH a daně z příjmů
 • Registrace Kupujícího na dobrovolné bázi
 • Registrace Kupujícího do soutěže
 • Registrace obchodního partnera do provizního systému na dobrovolné bázi
 • Článek 5.

  PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujících za účelem uzavření kupní smlouvy je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů, přičemž smlouvou je ve smyslu citovaného ustanovení kupní smlouva na koupi zboží (kupní smlouva), a na účel zpracování objednávky jsou uvedené údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a realizaci obchodního případu. Uvedené osobní údaje se zpracovávají bez souhlasu dotčené osoby. Bez poskytnutí těchto údajů není možné uskutečnit nákup, doručit zboží ani vystavit ani doručit doklad o nákupu. Kupující uděluje souhlas a Prodávající informuje kupujícího, že poskytnuté osobní údaje mohou být:

 • poskytnuté třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem přípravy, plnění a kontroly smlouvy, plnění práv a povinností, doručování služeb,
 • zprostředkováno příjemcům, kteří se podílejí na přípravě, realizaci nákupní objednávky, na přípravě a realizaci informačních zpráv na základě souhlasu poskytnutého Kupujícím.
 • 2. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy a po dobu trvání záruční lhůty na dodané zboží.

  3. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujících za účelem registrace kupujícího na dobrovolné bázi je jeho souhlas ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů, a při registraci zákazníka se automaticky v případě koupě služeb zjednodušuje a zrychluje proces realizace obchodního případu, neboť registrovaný zákazník nemusí vyplňovat údaje potřebné pro uzavření smlouvy. Registrace zákazníka:

 • není podmínkou nákupu služeb z e-commerce portálu krol.shop
 • samotná registrace nezavazuje kupujícího k uskutečnění nákupu služeb
 • registrace není možná bez zpracování osobních údajů
 • a z uvedeného důvodu kupující uděluje před registrací souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím znění: „Jako návštěvník této stránky potvrzuji, že jsem dosáhl věku 18 let a : výslovně souhlasím s tím, aby provozovatel stránky krol.shop zpracoval mé osobní údaje v rozsahu, který je uvedený v registračním formuláři za účelem, který je uvedený a specifikovaný v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů.

  4. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujících za účelem registrace zákazníka do provizního systému je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů, neboť provizní systém představuje smlouvu o zprostředkování prodeje a na účel poskytování provizí jsou uvedené údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a realizaci obchodního případu za účelem získání provize. Uvedené osobní údaje se zpracovávají bez souhlasu dotčené osoby. Bez poskytnutí těchto údajů není možné uskutečnit:

  5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu registrace do provizního systému.

  6. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujících za účelem uzavření kupní smlouvy je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů, přičemž smlouvou je ve smyslu citovaného ustanovení kupní smlouva na koupi zboží (kupní smlouva), a na účel zpracování objednávky jsou uvedené údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a realizaci obchodního případu. Uvedené osobní údaje se zpracovávají bez souhlasu dotčené osoby. Bez poskytnutí těchto údajů není možné uskutečnit nákup, doručit zboží ani vystavit ani doručit doklad o nákupu. Kupující uděluje souhlas a Prodávající informuje kupujícího, že poskytnuté osobní údaje mohou být:

 • poskytnuté třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem přípravy, plnění a kontroly smlouvy, plnění práv a povinností, doručování služeb,
 • zprostředkováno příjemcům, kteří se podílejí na přípravě, realizaci nákupní objednávky, na přípravě a realizaci informačních zpráv na základě souhlasu poskytnutého Kupujícím.
 • 7. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy o službách a po dobu trvání záruční lhůty na dodané zboží.

  8. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujících za účelem účasti dotčené osoby na soutěži, kterou zveřejňuje a organizuje Prodávající prostřednictvím stránky krol.shop nebo sociálních sítí, jako je například Facebook, je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů, přičemž výhra v soutěži představuje právně závaznou smluvní povinnost Prodávajícího a bez poskytnutí osobních údajů nebude možné předat a doručit případnou výhru účastníkovi soutěže a nebude možné zajistit práva výherců související s uplatněním jeho spotřebitelských práv. Uvedené osobní údaje se zpracovávají bez souhlasu dotčené osoby. Bez poskytnutí těchto údajů není možné doručit zboží jako výhru v soutěži a není možné vystavit ani doručit doklad o zboží za účelem například reklamačních práv.

  Článek 6.

  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE

  1. Prodávající na stránce krol.shop používá termíny 'cookies' a 'cookie', které představují soubory cookies a další podobné technologie, na které se vztahuje Směrnice EU o ochraně soukromí v elektronických komunikacích.

  2. Termínem Cookies jsou označovány malé textové soubory, které jsou vytvořeny navštívenou webovou stránkou a jejich základním cílem je zlepšení a usnadnění používání stránek krol.shop.

  3. Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies je ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů.

  4. Prodávající na stránce krol.shop používá dočasné a trvalé soubory cookies, které jsou dočasně uloženy v paměti počítače, pokud si návštěvník prohlíží webové stránky společnosti.

  5. Soubory cookies se smažou, když uživatel zavře webový prohlížeč nebo po uplynutí určité doby. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači návštěvníka (dále též jako 'dotčená osoba') až do jejich smazání.

  6. Prodávající používá soubory cookies výlučně pro interní potřeby, především za účelem tvorby statistik návštěvnosti a způsobu používání stránky krol.shop a slouží k zlepšení používání webové stránky společnosti.

  7. Soubory cookies mohou ukládat informace o tom, jak návštěvníci stránky používají funkci sdílení.

  8. Webová stránka krol.shop využívá služby Google Analytics, Google Tag Manager, Google Retargeting, Google Search Console a Facebook Pixel, která používá soubory cookies.

  9. Soubory cookies ukládají informace zejména o:

 • Způsobu používání webových stránek
 • Počtu návštěv na stránce
 • 10. Používané typy souborů cookie jsou následující:

 • dočasných souborů cookie – jsou dočasně uloženy v počítači nebo zařízení po dobu trvání relace a po jejím ukončení jsou odstraněny
 • trvalých souborů cookie, které jsou uloženy v počítači delší dobu. Tyto trvalé soubory cookie může uživatel smazat.
 • 11. Nabídka většiny internetových prohlížečů obsahuje možnosti konfigurace nastavení, tj. prohlížeč obvykle obsahuje možnosti jako povolení souborů cookie, prohlížení souborů cookie, zakázání všech nebo vybraných souborů cookie atd.

  12. Při návštěvě naší webové stránky automaticky shromažďujeme také technická a statistická data o využívání internetového obchodu krol.shop nastavením cookies. Jde o tato data:

 • IP adresa
 • typ a verze prohlížeče
 • webová stránka, ze které jste nás navštívili
 • používaný operační systém
 • datum a čas vašich návštěv na jednotlivých webových stránkách
 • informace týkající se spojení vaší návštěvy s vaším oslovením některým z marketingových komunikačních kanálů
 • Tyto údaje se používají pro zlepšování funkcionality internetového obchodu krol.shop a kvality služeb a jsou vyhodnocovány výhradně anonymně a využívány pouze jako statistické údaje.

  13. Prodávající nepoužívá soubory cookies na shromažďování identifikovatelných informací o návštěvníkovi stránky krol.shop.

  14. Soubory cookies nastavené Prodávajícím nebo webovými stránkami třetích subjektů je možné odmítnout a zablokovat změnou nastavení prohlížeče, prostřednictvím odkazů uvedených níže:

 • Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/cs-cz/search?query=inernet%20explorer%20cookies
 • Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ
 • Opera http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
 • Android https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=cs&co=GENIE.Platform=Android
 • Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 • 15. Prodávající v pozici provozovatele informuje Kupujícího, stejně jako návštěvníka stránky krol.shop, o jejich používání před zahájením zpracování osobních údajů.

  Článek 7.

  INFORMAČNÍ SYSTÉMY SPRÁVCE

  1. Provozovatel provozuje informační systémy, ve kterých zpracovává osobní údaje dotčených osob, a to následovně:

 • Informační systém E-SHOP, v rámci kterého se uskutečňují jednotlivé obchodní případy na úrovni právního vztahu prodávající-kupující,
 • Informační systém Provize, prostřednictvím kterého Provozovatel na základě výslovného souhlasu zpracovává osobní údaje subjektů, kteří jsou zařazeni do provizního programu,
 • Informační systém Soutěže, prostřednictvím kterého Provozovatel na základě výslovného souhlasu zpracovává osobní údaje subjektů, kteří se zúčastní spotřebitelské soutěže
 • Článek 8.

  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH BEZPEČNOST

  1. Osobní údaje zpracovává provozovatel v informačním systému, který je chráněn hesly a přístupovými kódy za účelem jejich ochrany před zneužitím nepovolanými osobami.

  2. Zobrazovací jednotky informačního systému jsou umístěné tak, aby nebylo možné zobrazené údaje zneužít odposlechem.

  3. Datové nosiče jsou chráněny šifrováním, přičemž přístupy k informačním systémům jsou podmíněné oprávněnou identifikací a autorizací oprávněných osob.

  4. Provozovatel vytváří bezpečné vytváření záloh se zvolenou periodicitou.

  5. Informační systémy provozovatele jsou chráněny detekcí přítomnosti škodlivého kódu v přicházející elektronické poště a v jiných souborech přijímaných z veřejně přístupné počítačové sítě nebo z datových nosičů.

  6. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů kromě výše uvedených opatření i určením a písemným poučením osob, které jsou oprávněny s informačními systémy pracovat.

  Článek 9.

  PRÁVA KUPUJÍCÍHO V POMĚRU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dotčená osoba má právo na přístup k osobním údajům a to formou získání potvrzení o tom, zda se její osobní údaje, které se jí týkají, zpracovávají v informačním systému provozovatele.

  2. Dotčená osoba má právo získat informaci o:

 • Účely zpracování osobních údajů
 • Kategorie zpracování osobních údajů
 • identifikaci příjemce nebo kategorie příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci v třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • 3. Dotčená osoba má právo:

 • požadovat od preváděč opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu námietky proti zpracování osobních údajů
 • podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů
 • žádat informaci o zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískaly od dotčené osoby,
 • získat informaci o existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, přičemž v těchto případech poskytne preváděč dotčené osobě informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.
 • 4. Dotčená osoba má právo být informována o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizace.

  5. Provozovatel je povinen poskytnout dotčené osobě její osobní údaje, které zpracovává. Za opakované poskytnutí osobních údajů, o které dotčená osoba požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinen poskytnout osobní údaje dotčené osobě způsobem podle jejího požadavku.

  6. Dotčená osoba uplatňuje svá práva prostřednictvím kontaktní osoby a kontaktního e-mailu provozovatele, který je uveden v článku 2. těchto zásad.

  7. Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

  8. Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají.

  9. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud dotčená osoba uplatnila právo na výmaz podle odstavce 8, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné na účel, na který byly získány nebo jinak zpracovány,
 • dotčená osoba odvolá souhlas podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo § 16 odst. 2 písm. a), na základě kterého se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • dotčená osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo dotčená osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 2,
 • osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
 • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, jíž je Slovenská republika vázána, nebo
 • se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1.
 • 10. Pokud provozovatel zveřejnil osobní údaje a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, je zároveň povinen přijmout primerená bezpečnostní opatření včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení za účelem informování ostatních provozovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje dotčené osoby o její žádosti, aby tito provozovatelé vymazali odkazy na její osobní údaje a jejich kopie nebo opisy.

  11. Dotčená osoba je oprávněna uplatnit si svoje právo na opravu nebo výmaz osobních údajů zasláním žádosti ve formě e-mailu na kontaktní osobu provozovatele, který je uveden v článku 2. těchto zásad. Provozovatel bez zbytečného odkladu po zpracování žádosti potvrdí dotčené osobě způsob vyřízení žádosti dotčené osoby.

  12. Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud

 • dotčená osoba namítá správnost osobních údajů, a to během doby umožňující preváděči ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování osobních údajů je nezákonné a dotčená osoba namítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • preváděč již nepotřebuje osobní údaje na účel zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotčená osoba na uplatnění právního nároku, nebo
 • dotčená osoba námítá zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
 • 13. Pokud se zpracování osobních údajů omezilo podle odstavce 12, kromě uchovávání může provozovatel osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem dotčené osoby nebo za účelem uplatnění právního nároku, ochrany osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

  14. Dotčenou osobu, jejíž zpracování osobních údajů se omezilo podle odstavce 12, je provozovatel povinen informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno.

  Článek 10.

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Osobní údaje zpracovává provozovatel v informačním systému, který je chráněn hesly a přístupovými kódy za účelem jejich ochrany před zneužitím nepovolanými osobami.

  2. Zobrazovací jednotky informačního systému jsou umístěné tak, aby nebylo možné zobrazené údaje zneužít odposlechem.

  3. Datové nosiče jsou chráněny šifrováním, přičemž přístupy k informačním systémům jsou podmíněné oprávněnou identifikací a autorizací oprávněných osob.

  4. Provozovatel vytváří bezpečné vytváření záloh se zvolenou periodicitou.

  5. Informační systémy provozovatele jsou chráněny detekcí přítomnosti škodlivého kódu v přicházející elektronické poště a v jiných souborech přijímaných z veřejně přístupné počítačové sítě nebo z datových nosičů.

  6. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů kromě výše uvedených opatření i určením a písemným poučením osob, které jsou oprávněny s informačními systémy pracovat.